Мэргэшсэн байдал

Өндөр технологийн аж ахуйн нэгжүүдийг найдвартай дамжуулах, түгээх